Prof. Dr. med. Clemens Schmitt

Director Molekulares Krebsforschungszentrum (MKFZ), Charité

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Molekulares Krebsforschungszentrum MKFZ
Augustenburger Platz 1
D-13353 Berlin

Campus / internal address:
Forum 4

You are here: